Opći uvjeti

Upute i opći uvjeti putovanja putničke agencije 
«ORCA TRAVEL j.d.o.o.»

1. PRIJAVA ZA PUTOVANJE
Putnik se za putovanje koje organizira putnička agencija «Orca travel» (u daljnjem tekstu Agencija) može prijaviti u svim poslovnicama Agencije i drugim ovlaštenim agencijama koje prodaju programe putničke agencije «Orca travel». Prilikom prijave putnik i Agencija sklapaju Ugovor o putovanju, koji sadrži sve podatke o putovanju ili se poziva na program putovanja gdje su navedeni svi potrebni podaci. Putnik potpisuje ugovor s naznakom da je upoznat s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaća i razumije. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva program putovanja. U slučaju da putnik u prijavi ne navede pravilne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale zbog pogrešnih podataka. Ukoliko putnik ne zahtjeva pismeno zaključenje ugovora, isti se smatra zaključenim i punovažnim, a ponuda prihvaćena od strane putnika s trenutkom prve uplate odnosno uplate akontacije putovanja. Putnik je suglasan da Agencija može poduzimati sve radnje vezane uz obradu i razmjenu njegovih osobnih podataka navedenih u Ugovoru o putovanju, a što obuhvaća pravo na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu provođenja ugovorenog putovanja kao i prosljeđivanje istih svim pravnim i fizičkim osobama koje sudjeluju u provođenju ugovorenog putovanja, a sukladno Izjavom o privatnosti https://orcatravel.hr/izjava-o-privatnosti/.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA
U cijenu aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) su u pravilu uključene usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge, troškovi organizacije putovanja, jamčevno osiguranje i osiguranje od javne odgovornosti. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena aranžmana uključuje i zrakoplovnu pristojbu u inozemstvu, troškove stručnog pratitelja/vodiča i lokalnog vođenja.

3. POSEBNE USLUGE
Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, dodatni obroci, izleti) te ih stoga putnik posebno plaća. Posebne usluge putnik je dužan zatražiti prilikom prijave i doplaćuje ih na cijenu aranžmana. Ukoliko putnik zatreba posebne usluge za vrijeme trajanja putovanja, iste plaća kod vodiča ili predstavnika Agencije na licu mjesta i to u valuti zemlje u kojoj se nalaze.

4. REZERVACIJE i PLAĆANJE
Prilikom prijave putnik uplaćuje akontaciju u visini 30% cijene aranžmana kao potvrdu rezervacije (ukoliko u programu/Ugovoru ili u dogovoru s putnikom nije navedeno drugačije). Ostatak se uplaćuje najkasnije 30 dana prije početka putovanja. Pravo na popust ostvaruje se samo ukoliko je takva mogućnost izrijekom navedena na programu i Ugovoru o putovanju. U slučaju da putnik ne plati preostali dio vrijednosti aranžmana u predviđenom roku, podrazumijeva se da je aranžman otkazan od strane putnika. Agencija postupa po odlukama o otkazivanju aranžmana iz 9. točke Općih uvjeta. Prilikom virmanske uplate na žiro račun Agencije, putnik je dužan u rubriku; poziv na broj odobrenja, upisati šifru putnika navedenu u programu/ugovoru. Prilikom polaska na putovanje, putnik je dužan predstavniku Agencije odnosno pratitelju putovanja predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original vouchera, potvrdu o uplati, kopiju virmana).

5. CIJENE
Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima Agencije, bazirane su na osnovi ugovora s partnerima Agencije i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta na destinaciji u kojoj boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge, koje će se koristiti u inozemstvu, plaća na licu mjesta. U tom slučaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi izravno izvršitelju usluge na licu mjesta u inozemstvu. Agencija može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno. Agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera. Ukoliko dođe do povećanja cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana i to Agenciji priopćiti u roku od 48 sati od primljene obavijesti u usmenom ili pismenom obliku. Ne otkaže li putnik putovanje u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Cijena putovanja temeljena je na određenom najmanjem broju putnika potrebnom za ostvarenje putovanja po navedenoj cijeni. U slučaju manjeg broja putnika od kalkulativnog, grupi se obračunava nadoplata za prazna mjesta u autobusu do kalkulativnog broja.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima Agencije opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor i druge usluge, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima Agencije važećim za navedeno putovanje koja je dana bilo od strane djelatnika Agencije ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu/cjeniku. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10.00 sati, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za dolaske u objekte iza 20.00 sati potrebno je prethodno obavijestiti Agenciju najmanje jedan dan prije odlaska na put. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i najveći mogući broj gostiju u apartmanu tj. u apartman se ne može smjestiti više gostiju. Dijete se računa kao odrasla osoba. Vlasnik apartmana ima pravo na licu mjesta odbiti smještaj gostiju ako je broj osoba veći od najavljenih od strane agencije.

7. PUTNI DOKUMENTI
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente odnosno putne isprave te je sam odgovoran za pravovaljanost istih prilikom polaska na putovanje. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu, dužan navesti potrebne podatke i donijeti dokumente za izdavanje vize za zemlju u koju putuje. Organizator putovanja ne jamči ishođenje vize. U slučaju da Agencija posreduje u postupku za pridobivanje vize, troškove pri nabavi vize ne vraćaju se putniku. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, Agencija smatra da je putnik otkazao putovanje.

8. PUTNO OSIGURANJE
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Agencije dužni su putniku ponuditi "paket putnog osiguranja" koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranje od otkaza putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je bio ponuđen paket putnih osiguranja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

9. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Putnik ima pravo otkazati putovanje pismeno preporučenom pošiljkom na adresu putničke agencije «Orca travel j.d.o.o.», Šestinski dol 6, Zagreb ili pismeno putem e-maila na adresu info@orcatravel.hr. U tom slučaju Agencija zadržava uplaćeni iznos u visini (minimalno akontacija odnosno puna cijena zrakoplove karte) koja ovisi o datumu pismenog otkazivanja putovanja prema uvjetima navedenim u tablici (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ovi otkazni uvjeti se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Agencija zadržava akontaciju ukoliko putnik-nosilac ugovora otkaže putovanje ili nađe novog korisnika iste rezervacije kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza, otkaže putovanje. Ako se putnik ne pojavi na polasku ili otkaže aranžman za vrijeme njegova trajanja Agencija će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Po uplati aranžmana
90 dana prije puta
89 - 70 dana prije puta
69 - 50 dana prije puta
49 – 30 dana prije puta
29 – 15 dana prije puta
14 – 0 dana prije puta
Nakon polaska na put
akontacija
20 % cijene aranžmana
40 % cijene aranžmana
60 % cijene aranžmana
80 % cijene aranžmana
100 % cijene aranžmana
100 % cijene aranžmana

10. OSIGURANJE OD OTKAZA
Putnik prilikom prijave za putovanje može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja jest dobrovoljno dodatno osiguranje koje pokriva troškove otkaza od putovanja zbog opravdanog razloga, a prema uvjetima osiguratelja. Ako putnik zbog opravdanog razloga otkaže putovanje osiguratelj će na temelju dostavljene potrebite dokumentacije vratiti putniku 90 odnosno 100% iznosa koji je zadržala Agencija (ovisno o uvjetima određene osiguravajuće kuće). Zaključenje osiguranja od otkaza putovanja obavlja se isključivo kod potpisivanja ugovora i uplate prve rate odnosno uplate akontacije.

11. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI
Putnik je dužan poštovati carinske i devizne propise Republike Hrvatske kao i propise države u koju putuje. Ako zbog nepoštivanja tih propisa ne može nastaviti putovanje, snosi sve posljedice i troškove nastale u vezi s prethodno navedenim.

12. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA AGENCIJE
Agencija pridržava pravo da, na temelju važećih zakonskih propisa, otkaže putovanje najkasnije sedam (7) dana prije polaska, ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Ako u programu nije drugačije određeno, najmanji broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu je: za putovanje autobusom – najmanje 40 putnika, za putovanje redovnim zrakoplovnim linijama u Europi – najmanje 20 putnika, za putovanje međukontinentalnim zrakoplovnim linijama – najmanje 15 putnika, za putovanje posebnim letjelicama, vlakovima ili brodovima – najmanje 80% njihove maksimalne popunjenosti. Agencija pridržava pravo potpunog ili djelomičnog raskida ugovora ako za vrijeme odvijanja programa ili prije početka odvijanja programa nastupe posebne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, očekivati ili izbjeći, a ujedno da predstavljaju utemeljen razlog zbog kojeg Agencija ne bi sklopila ugovor da je za takve okolnosti znala pri sklapanju ugovora. Agencija pridržava pravo promjene dana, vremena i mjesta polaska na put zbog promjene zrakoplovnog i brodskog voznog reda ili »više sile«, kao i pravo promjene smjera putovanja, ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (novi vozni red, nesiguran položaj u državi gdje je program organiziran, prirodne nepogode i drugi nepredviđeni uzroci na koje Agencija ne može utjecati), bez posebne odštete. Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog utjecaja bilo koje »više sile« za vrijeme odvijanja programa. U tim primjerima može putnicima osigurati usluge u izmijenjenom obliku, ovisno o postojećim okolnostima. U slučaju da Agencija odjavi putovanje, putnik ima pravo povrata cjelokupnog iznosa aranžmana, isključujući povrat troškova vize, cijepljenja i osiguranja, koji su bili programom zahtijevani te na čiji povrat troškova nema pravo. O bilo kakvoj naknadnoj promjeni programa Agencija će putnike odmah obavijestiti. Agencija ne odgovara za kašnjenja zrakoplova, brodova, vlakova ili autobusa kao ni za neplanirane promjene programa koje nastaju kao posljedica takvih kašnjenja. U slučaju da stanje na određenoj lokaciji Agenciji ne dopušta smještaj putnika u predviđenom objektu, Agencija može smjestiti putnike na istoj lokaciji u drugi objekt najmanje iste kategorije.

13. REKLAMACIJE
Svaki putnik - nositelj ugovora, ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge te je dužan priložiti pismenu reklamaciju u Agenciju najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik priloži pismenu reklamaciju nakon isteka ovog roka Agencija je ne uzima na razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da svakako uputi svoj prigovor davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) i to u pismenom obliku te uz potvrdu davatelja usluga da je zaprimio reklamaciju. Svaki putnik-nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno: organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe. Bez pismene reklamacije Agencija ne razmatra zahtjeve za sniženjem cijene ili isplate odštete. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neizvođenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga. Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to putem pošte na adresu: ORCA TRAVEL j.d.o.o., Šestinski dol 6, 10000 Zagreb, e-mail: info@orcatravel.hr. Uz prigovor molimo Vas da dostavite ime, prezime i adresu kako bismo Vam u roku od 15 dana mogli uputiti pismeni odgovor na Vašu pritužbu. Dok organizator odnosno Orca travel, ne donese rješenje odnosno uputi pismeni odgovor na pritužbu u za to zakonski predviđenom roku, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili UNPAH-a, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu. Policu za osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija je osigurala kod Triglav osiguranja d.d., Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, br.police 990007041560. Policu osiguranja od javne odgovornosti, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija je osigurala kod Triglav osiguranja d.d., Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, br.police 990007041560

14. ZDRAVSTVENI PROPISI
U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i imati kod sebe potvrde i dokumente o tome. Preporučamo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

15. PRTLJAGA
Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prijevoznik je besplatna. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje na prijevoznika ili hotel. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji važe u međunarodnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. Preporučamo uplatu police osiguranja prtljage.

16. GUBITAK DOKUMENATA
Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili su mu ukradeni, dužan je osigurati nove na vlastiti trošak.

17. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi putni dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara sam za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost. U takvom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. U nekim destinacijama hotelijeri inzistiraju na uplati depozita. Visinu depozita utvrđuje hotelijer. Depozit se polaže na recepciji hotela te se vraća u cijelosti po odjavi iz hotela ukoliko se hotelijer i putnik usuglase da nije bilo nastale štete.

18. INFORMACIJE
Informacije koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obavezuje organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti navedene u samom programu putovanja.

19. UPOZORENJE
Navedeni uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Opći uvjeti i upute o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa sa Agencijom odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji putničke agencije «Orca travel j.d.o.o.».

20. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
U skladu sa Zakonom, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, br.police 990007041560 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

21. U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U Zagrebu, prosinac, 2017.